gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЗАПОВЕД № ЗК - 331 / 19.02. 2019


Публикувано на 19 февруари 2019 г.


З А П О В Е Д

№­­­­­­­­ ЗК - 331

гр. Силистра 19.02. 2019 г.

 

 На основание чл. 44, ал.1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл.134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № УТ-205/15.02.2019 г. от  "МАРЛИН" ЕООД.

Р А З Р Е Ш А В А М:

 

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ V35 за производствено - складови дейности, УПИ VI36 за производствено - складови дейности кв. 16, по плана на ПЗ "Запад", гр. Силистра и УПИ XXVII41 за "Лесил" АД, кв. 17, по плана на ПЗ "Запад", гр. Силистра при следните условия:

            1. Териториален обхват: УПИ V35 за производствено - складови дейности, УПИ VI36 за производствено - складови дейности кв. 16, по плана на ПЗ "Запад", гр. Силистра и УПИ XXVII41 за "Лесил" АД, кв. 17, по плана на ПЗ "Запад", гр. Силистра.

            2. Цел и задачи на проекта: С предложението за изработване на ПУП - ИПРЗ за УПИ V35 за производствено - складови дейности, УПИ VI36 за производствено - складови дейности кв. 16, по плана на ПЗ "Запад", гр. Силистра се предвижда обединяване и образуване на един нов самостоятелен  УПИ V "за друг вид производствен, складов обект", с устройствени показатели: плътност на застрояване /П застр./ до 80%, Кинт до 2.5, минимална озеленена площ /П озел./ мин. 20% и начин на застрояване - "е"(свободно). За УПИ XXVII41 за "Лесил" АД, кв. 17, по плана на ПЗ "Запад", гр. Силистра се предвижда промяна предназначението в УПИ XXVII41 "за пристанище и друг вид производствен, складов обект", с устройствени показатели: плътност на застрояване /П застр./ до 80%, Кинт до 2.5, минимална озеленена площ /П озел./ мин. 20% и начин на застрояване - "е"(свободно).

            3. Скицата-предложение е неразделна част от настоящата заповед.                                                                                                                                                                                                                                                

            4. Проектът да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

            5. Проектът да се съобрази с документите за собственост на имотите, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

            6. Проектът да се представи: един оригинал на недеформируема основа, едно копие на хартиен носител и в цифров вид върху технически носител - cad* формат.

 

 

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ

Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3422
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3422