gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЗАПОВЕД № ЗК - 337 / 20.02. 2019


Публикувано на 20 февруари 2019 г.


З А П О В Е Д

№­­­­­­­­ ЗК - 337

гр. Силистра 20.02. 2019 г.

 

 На основание чл. 44, ал.1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № УТ-215/19.02.2019 г. от  Ивелин Василев Чафаланов, Димитрина Николова Чафаланова, Камен Димитров Неделчев и Нело Димитров Неделчев.

Р А З Р Е Ш А В А М:

 

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ V2841 и УПИ IV2839, 2840в кв. 77, по плана на извън ЦГЧ - гр. Силистра, общ. Силистра при следните условия:

            1. Териториален обхват: УПИ V2841 и УПИ IV2839, 2840в кв. 77, по плана на извън ЦГЧ - гр. Силистра, общ. Силистра.

            2. Цел и задачи на проекта:

            С предложението за изменение на плана за регулация ПУП - ПР за УПИ V2841 и УПИ IV2839, 2840 се предвижда промяна на регулационните граници в съотвествие с имотните граници на ПИ с идентификатори 66425.501.2841, 66425.501.2839 и 66425.501.2840 по КК и КР на гр. Силистра, общ. Силистра.

            За УПИ V2841 и УПИ IV2839, 2840 да се определят ограничителни и задължителни линии на застрояване в устройствена зона "Жм" съгласно скица - предложение при следните устройствени показатели: плътност на застрояване /П застр./ до 60%, Кинт до 1.2, минимална озеленена площ /П озел./ мин. 40% и начин на застрояване - "д" (свързано застрояване в два имота).

            3. Скицата-предложение е неразделна част от настоящата заповед. 

   4. Проектът да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

            5. Проектът да се съобрази с документите за собственост на имотите, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

            6. Проектът да се представи: един оригинал на недеформируема основа, едно копие на хартиен носител и в цифров вид върху технически носител - cad* формат.

 

 

 

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ

Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3424
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3424