gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЗАПОВЕД № ЗК - 823 / 08.05. 2019


Публикувано на 08 май 2019 г.


З А П О В Е Д

 

№­­­­­­­­ ЗК - 823

гр. Силистра 08.05. 2019 г.

 

 На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал.2, ал. 3 и ал. 4, и чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ, във връзка с чл.108, ал.2 от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № УТ-364 от 26.03.2019 г. от "Електроразпределение Север" АД.

 

Р А З Р Е Ш А В А М:

 

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - план схема /ПС/ за ПИ с идентификатор 66425.501.2637 по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра при следните условия:

            1. Териториален обхват: ПИ с идентификатор 66425.501.2637 по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра.

            2. Цел и задачи на проекта:

            - С предложението за изработване на ПУП - ПС се предвижда електрозахранване на ПИ с идентификатор 66425.501.2637 по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра.

            3. Скицата - предложение е неразделна част от настоящата заповед.                                                                   4. Проектът да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

            5. Проектът да се съобрази с документите за собственост на имотa, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

            6. Проектът за изменение да се  представи: един оригинал на недеформируема основа, едно копие на хартиен носител и в цифров вид върху технически носител- dwg* формат.

 

 

 

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ

Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3426
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3426