gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЗАПОВЕД № ЗК - 1429 / 29.08. 2019


Публикувано на 29 август 2019 г.


З А П О В Е Д

№­­­­­­­­ ЗК - 1429

гр. Силистра 29.08.2019 г.

 

 На основание чл. 44, ал.1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл.134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № УТ-904/15.07.2019 г. от Сехер Кемалова Алипиева.

 

Р А З Р Е Ш А В А М:

 

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 66425.501.1937 по КК и КР на гр. Силистра попадащ в УПИ XXI1936,1937,8919 в кв. 166 по плана на извън ЦГЧ - гр. Силистра, Общ. Силистра при следните условия:

            1. Териториален обхват: ПИс идентификатор 66425.501.1937 по КК и КР на гр. Силистра, Общ. Силистра.

            2. Цел и задачи на проекта:

            - С предложението за изработване на ПУП - ИПРЗ за ПИс идентификатор 66425.501.1937 по КК и КР на гр. Силистра попадащ в УПИ XXI1936,1937,8919 в кв. 166 по плана на извън ЦГЧ - гр. Силистра, Общ. Силистра се предвижда отделянето му в самостоятелен УПИ XXIII 1937 при условията на чл. 19, ал. 5 от ЗУТ. При урегулирането на ПИс идентификатор 66425.501.1937 по КК и КР на гр. Силистра, Общ. Силистра да се приведат вътрешните регулационни граници в съответствие с имотните граници. Външните имотни граници към ПИс идентификатор 66425.501.8919 с НТП За второстепенна улица, се привеждат в съответствие с уличните регулационни линии.

            - За новообособения УПИ XXIII 1937 в кв. 166 по плана на извън ЦГЧ - гр. Силистра, Общ. Силистра се предвиждат ограничителни и задължителни застроителни линии и следните устройствени показатели в устройствена зона Жм: плътност на застрояване /П застр./ до 60%, Кинт до 1.2, минимална озеленена площ /П озел./ мин. 40% и начин на застрояване - свързано в повече от два имота "с".

            3. Скицата-предложение е неразделна част от настоящата заповед.                                                

           4. Проектът да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

            5. Проектът да се съобрази с документите за собственост на имотите, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

            6. Проектът да се представи: един оригинал на недеформируема основа, едно копие на хартиен носител и в цифров вид върху технически носител - cad* формат.

 

 

Д-Р МИРОСЛАВ ТОДОРОВ

За Кмет на община Силистра на основание Заповед ЗК-1308/02.08.2019 г.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3428
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3428