gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЗАПОВЕД № ЗК - 1430 / 29.08. 2019


Публикувано на 29 август 2019 г.


З А П О В Е Д

№­­­­­­­­ ЗК - 1430

гр. Силистра 29.08. 2019 г.

 

 На основание чл. 44, ал.1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл.134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № УТ-890/10.07.2019 г. от "МАРЕНГО" ЕООД и "ЛОДИ" ЕООД.

 

Р А З Р Е Ш А В А М:

 

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ XI198, УПИ X199, УПИ IX200 и УПИ VIII201 по плана на гр. Силистра, Общ. Силистра при следните условия:

            1. Териториален обхват: ПИс идентификатор 66425.501.199, ПИс идентификатор 66425.501.198, ПИс идентификатор 66425.501.200 и ПИс идентификатор 66425.501.201 по КК и КР на гр. Силистра, Общ. Силистра.

            2. Цел и задачи на проекта:

            - С предложението за изработване на ПУП - ИПРЗ за УПИ XI198, УПИ X199, УПИ IX200 и УПИ VIII201 по плана на гр. Силистра, Общ. Силистра се предвижда обединяването им в един УПИ VIII9201  по плана на гр. Силистра, Общ. Силистра с конкретно предназначение "за търговски обект".

            - За УПИ VIII9201  по плана на гр. Силистра, Общ. Силистра се предвиждат ограничителни и задължителни застроителни линии и следните устройствени показатели в устройствена зона Жм с конкретно предназначение "за търговски обект": плътност на застрояване /П застр./ до 60%, Кинт до 1.2, минимална озеленена площ /П озел./ мин. 40%, Н = до 10 м. и начин на застрояване - свързано в повече от два имота "с".

            3. Скицата-предложение е неразделна част от настоящата заповед.                                                                                                                                                                                                                                                              4. Проектът да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

            5. Проектът да се съобрази с документите за собственост на имотите, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

            6. Проектът да се представи: един оригинал на недеформируема основа, едно копие на хартиен носител и в цифров вид върху технически носител - cad* формат.

 

 

Д-Р МИРОСЛАВ ТОДОРОВ

За Кмет на община Силистра на основание Заповед ЗК-1308/02.08.2019 г.

 


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3429
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3429