gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЗАПОВЕД № ЗК - 109 / 21.01. 2020


Публикувано на 21 януари 2020 г.


З А П О В Е Д

 

№­­­­­­­­ ЗК - 109

гр. Силистра 21.01. 2020 г.

 

 На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 125, ал. 1, ал. 2, ал. 3  и чл.124а, ал. 2 от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № УТ-4 от 06.01.2020 г. от "Дръстър Инженеринг" ЕООД.

Р А З Р Е Ш А В А М:

 

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за УПИ I3199 в кв. 86 по плана на извън ЦГЧ - гр. Силистра, общ. Силистра при следните условия:

            1. Териториален обхват: УПИ I3199 в кв. 86 по плана на извън ЦГЧ - гр. Силистра, общ. Силистра идентичен с ПИ с идентификатор 66425.501.3199 по КК и КР на гр. Силистра, Oбщ. Силистра.

            2. Цел и задачи на проекта:

            - С предложението за изработване на ПУП - ПЗ се предвиждат ограничителни и задължителни застроителни линии и следните устройствени показатели в устройствена зона Жс и предназначение "За гаражи": плътност на застрояване /П застр./ до 70%, Кинт до 2, минимална озеленена площ /П озел./ мин. 30% и начин на застрояване - "с".

            3. Скицата - предложение е неразделна част от настоящата заповед.                                                                                                                                                                                         

            4. Проектът да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

            5. Проектът да се съобрази с документите за собственост на имотa, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

            6. Проектът за изменение да се  представи: един оригинал на недеформируема основа, едно копие на хартиен носител и в цифров вид върху технически носител- dwg* формат.

 

 

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ

Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3445
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3445