gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЗАПОВЕД № ЗК - 633 / 23.04. 2020


Публикувано на 23 април 2020 г.


З А П О В Е Д

 

№­­­­­­­­ ЗК - 633

гр. Силистра 23.04. 2020 г.

 

 На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 125, ал. 1, ал. 2, ал. 3  и чл.124а, ал. 2 от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № УТ - 367 от 05.03.2020 г. от "Каръшикови Груп" ООД.

 

Р А З Р Е Ш А В А М:

 

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на проект за "Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 41143.503.106 по КК и КР на с. Калипетрово, общ. Силистра" при следните условия:

            1. Териториален обхват: ПИ с идентификатор 41143.503.106 по КК и КР на с. Калипетрово, общ. Силистра.

            2. Цел и задачи на проекта:

            - С предложението за изработване на ПУП - ПЗ се предвиждат ограничителни застроителни линии и следните устройствени показатели в предимно производствена устройствена зона Пп: плътност на застрояване /П застр./ до 80%, Кинт до 2.5, минимална озеленена площ /П озел./ мин. 20% и начин на застрояване - "е".

            3. Скицата - предложение е неразделна част от настоящата заповед.                                                                

            4. Проектът да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

            5. Проектът да се съобрази с документите за собственост на имотa, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

            6. Проектът за изменение да се  представи: един оригинал на недеформируема основа, едно копие на хартиен носител и в цифров вид върху технически носител- dwg* формат.

 

 

 

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ

Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3450
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3450