gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № ЗК-1147 / 04.08.2020 г.


Публикувано на 02 септември 2020 г.


ДО
Н.З.Ю.
 УЛ." Македония" №42
гр. Силистра

Настоящата Заповед №ЗК- 1147/ 04.08.2020г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. същото е непотърсено на адреса. 

З А П О В Е Д
№ ЗК-1147
гр. Силистра / 04.08.2020 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект " ПУП - ИПЗ за ПИ № 66425.501.2182 по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра съставляващ УПИ VI2182 в кв. 160 по плана на гр. Силистра, общ. Силистра"
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3465
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3465