gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява до заинтересованите лица и общественост


Публикувано на 14 септември 2020 г.


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм. доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

от "Аймекс" ЕООД с адрес: гр. Силистра, ул. "Дочо Михайлов" № 1, ет. 5, ап.41
(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

У В Е Д О М Я ВА

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложение :

Комплексна инвестиционна инициатива (КПИИ) в части:

  1. Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 04772.109.6, 04772.109.9, 04772.109.10 и 04772.109.72 по КК и КР на с. Богорово, община Силистра

  2. "Реконструкция и модернизация на 4 броя сгради за отглеждане на овце" с местоположение поземлени имоти с идентификатори 04772.109.6, 04772.109.9, 04772.109.10 и 04772.109.72 по КК и КР на с. Богорово, община Силистра

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" №20 , П.К 26, гр. Русепощенски код 7000.

Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение

 

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3472
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3472