gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-1431/ 09.10.2020 г.


Публикувано на 09 октомври 2020 г.


З А П О В Е Д
№ ЗК - 1431
гр. Силистра 09.10.2020 г.

 На основание чл. 44, ал. 1, т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ - след влизане в сила на кадастралната карта, имотните граници на поземлените имоти не съвпадат с регулационните, становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № УТ-1568/08.10.2020 г. от Иванка Маринова Тодорова

Р А З Р Е Ш А В А М:

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на "Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XI 753в кв. 99 по плана на с. Айдемир"

            1.Скицата-предложение е неразделна част от настоящата заповед.   

            2. Изменението да бъде съобразено с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

            3. Проектът да се съобрази с документите за собственост, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

            4. Проектът за изменение да се представи: в един оригинал на недеформируема основа и в цифров вид върху технически носител - cad* формат, и едно копие на хартиен носител.

 

Д-Р МИРОСЛАВ ТОДОРОВ
за Кмет на Община Силистра
на осн.
Заповед  № ЗК 1425/08.10.2020г.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3513
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3513