gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление № 75/ 11.12.2020 г.


Публикувано на 12 януари 2021 г.


ДО
Теодор Василев Тодоров
ул. "Македония" №4, ап. 18, ет. 5
гр. Силистра

            Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. т.к. получателят не е открит за лично получаване на този адрес, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 000С6D С.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 75
гр. Силистра 11.12.2020 г.

Община - Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " Подробен устройствен план/ПУП/- план за застрояване /ПЗ/ за ПИ идентификатор 04772.109.73 по КК и КР на с.Богорово, община Силистра"
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3621
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3621