gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление № 04/ 07.01.2021 г.


Публикувано на 25 януари 2021 г.


До
Й.К.К.
собственик на поземлени имоти №665425.505.10 и №66425.501.3054
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление № 04 /07.01.2021 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адреса.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 04

гр. Силистра 07.01.2021 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Изменение на подробен устройствен план / ПУП/ - план за регулация и застрояване/ПРЗ/ за УПИ І - 3029,5  в кв. 6 по плана на местност "Меджиди табия",  гр. Силистра , общ. Силистра."
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен  срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3634
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3634