gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение № ЗК-95/ 15.02.2021 г.


Публикувано на 15 февруари 2021 г.


ДО
Димитричка Иванова Иванова
ул. "Филип Тотю" № 51   
гр. Силистра

Настоящото съобщение № ЗК-95/15.02.2021г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр. Силистра, ул. "Филип Тотю" № 51, видно от известие за доставяне  № ИД PS 7500 00OJR3 U.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ ЗК-95
гр.Силистра 15.02.2021г.

Община Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед № ЗК-95 от 14.01.2021г. на Кмета на Община Силистра, за одобряване на проект: " Проект за изменение на план за регулация на УПИ XVI-18 в кв. 7, по плана на с. Срацимир, община Силистра.
Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни при условията и по реда на Административно процесуалния кодекс.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3641
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3641