gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение за осигуряване на обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително с оператор "Пилко" ЕООД


Публикувано на 09 март 2021 г.


Обявление на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително с оператор "ПИЛКО" ЕООД, гр. Разград, ЕИК 125041015 за изграждане и експлоатация на следната инсталация "Инсталация за интензивно отглеждане на птици - бройлери", промишлена дейност по т. 6.6, букв. а) от Приложение № 4 към ЗООС - "Инсталация за интензивно отглеждане на птици с повече от 40 000 места". Инсталацията се намира в с. Българка, общ. Силистра.

Компетентен орган за вземане на решение по заявлението е изпълняващият правомощията на изпълнителният директор на ИАОС.

В периода 09.03.2021 г.до 09.04.2021 г. документацията съдържаща се в заявлението,  ще бъде достъпна на интернет-страницате на ИАОС и на Община Силистра.

Забележки, разяснения и възражения, в горепосочения срок могат да бъдат подавани до изпълняващия правомощията на изпълнителен директор на ИАОС и/или кмета на Община Силистра  по официален ред, заведени в съответното деловодство.

За допълнително информация:

      Диляна Алипиева - и.д  директор на дирекция "Разрешителни режими" в ИАОС, тел: 02 / 940-64-20;

      Инж. Весела Тодорова - директор на дирекция "Устройство на територията" към Община Силистра, тел: 086 / 816-265

 

Приложение: Заявление за на комплексно разрешително с оператор "ПИЛКО" ЕООД, гр. Разград, ЕИК 125041015 за изграждане и експлоатация на следната инсталация "Инсталация за интензивно отглеждане на птици - бройлери" в с. Българка, община Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3663
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3663