gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № ЗК - 325/ 19.02.2021 г.


Публикувано на 16 март 2021 г.


ДО
Т. В. Т.
Собственик на имот 04772.109.71.1
ул."Македония" № 4, ап.18, ет.5
гр.Силистра

Настоящата Заповед № ЗК-325 / 19.02.2021 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр.Силистра, ул. "Македония", №4, ап.`18, ет.5,  видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00OTK8 Z.

З А П О В Е Д
№ ЗК-325
гр. Силистра 19.02.2021 г.

Община - Силистра на основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване за ПИ с идентификатори 04772.109.6, 04772.109.9, 04772.109.10 и 04772.109.71" по ККи КР на с.Богорово, община Силистра - част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ.
Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3675
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3675