gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № ЗК - 348/ 23.02.2021 г.


Публикувано на 08 март 2021 г.


До
Л.Д.П.
собственик на поземлен имот №665425.505.55
по КККР на гр. Силистра

Настоящата Заповед №ЗК-348/23.02.2021 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61 от Административнопроцесуален кодекс и  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. не е потърсено на адреса. 

З А П О В Е Д
№ ЗК-348
гр. Силистра 23.02.2021 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "Изменение на подробен устройствен план / ПУП/ - план за регулация и застрояване/ПРЗ/ за УПИ І - 3029,5 в кв. 6 по плана на местност "Меджиди табия", гр. Силистра, общ. Силистра."
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3677
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3677