gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ № 1/25.03.2021 г.


Публикувано на 25 март 2021 г.


ДО:
ВИКТОР ПЕТРОВ ВИЧЕВ
СОБСТВЕНИК НА ГАРАЖНА КЛЕТКА №4
С. АЙДЕМИР, ЖК "ДЕЛЕНКИ-СЕВЕР"

 

 Уведомяваме Ви, че срещу Вас е съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 4/18.02.2021 г., за това че сте поставили стоманобетонна гаражна клетка в ПИ № 00895.502.2040 - общинска собственост - по КК и КР на с. Айдемир, в нарушение на разпоредбите на чл. 56, ал. 2 и ал. 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Силистра.

След щателно издирване на нарушителя по постоянен адрес и по адрес за кореспонденция, същият не е открит.

Със съдържанието на АУАН № 4/18.02.2021 г. може да се запознаете в сградата на Община Силистра - гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33, ІІ етаж, стая № 216.

Възражения срещу акта могат да бъдат подавани в три дневен срок, считано от 27.03.2021 г.

Настоящето съобщение беше поставено на обекта, на таблото в сградата на Община Силистра и на сайта на Община Силистра на 26.03.2021 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал. 1 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗУТ.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3681
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3681