gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед ЗК-499/17.03.2020 г.


Публикувано на 25 март 2021 г.


До
Неизвестен собственик на поземлени имоти №665425.505.3
по КККР на гр. Силистра

Настоящата Заповед №ЗК-499/17.03.2021 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. в КРНИ липсва информация.

З А П О В Е Д
№ ЗК-499

гр. Силистра 17.03.2021 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "Изменение на подробен устройствен план / ПУП/ - план за застрояване/ПЗ/ за ПИ 66425.501.9218 по КККР на местност "Меджиди табия", гр. Силистра, общ. Силистра."
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3700
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3700