gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение № 19/ 02.03.2021 г.


Публикувано на 05 април 2021 г.


ДО
С.М.А.
УЛ."СОФИЯ" № 9А
Гр.Силистра

Настоящото съобщение № 19/02.03.2021г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр.Силистра, ул. " София" №9А, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00OTLQ.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
19
гр.Силистра 02.03.2021г.

Община - Силистра на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадено Разрешение за строеж № 19 от 02.03.2021г.за строеж на " Сграда за обществено обслужване", местоположение ПИ №66425.500.3171 по КК и КР на гр. Силистра
На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересованите лица по законосъобразност пред началника на РО "НСК" - Силистра към РДНСК-СЦР, ул. "Илия Блъсков" № 1, ет. 2 в 14-дневен срок от съобщението за издаването на съответния акт, чрез органа издал Разрешението за строеж.

 


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3704
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3704