gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление


Публикувано на 13 май 2021 г.


Община Силистра на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект "Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация / ПР/ и специализирана карта на Централна градска част /ЦГЧ/ на гр. Силистра, Община Силистра - ІІ етап". Проектът е изложен за запознаване в Община Силистра, стая 216.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, проектът подлежи на обжалване в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник".


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3721
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3721