gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение № ЗК-411/17.05.2021 г.


Публикувано на 20 май 2021 г.


ДО
Марин Стефанов Георгиев
ул. "Александър Стамболийски" № 8 ет. 6 ап. 17   
гр. Силистра

Настоящото съобщение № ЗК-411/17.05.2021г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр. Силистра, ул. "Александър Стамболийски" № 8 ет. 6 ап. 17, видно от известие за доставяне  № ИД PS 7500 00OS2B M.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ ЗК-411
гр.Силистра 17.05.2021г.

Община Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед № ЗК-411 от 02.03.2021г. на Кмета на Община Силистра, за одобряване на проект: " Проект за изменение на план за регулация на УПИ III-104,108, УПИ XIV-105,108, УПИ VII-108,281, УПИ VIII-108, УПИ IX-108 и УПИ X-108 в кв. 11, по плана на с. Професор Иширково, Община Силистра.
Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни при условията и по реда на Административно процесуалния кодекс.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3743
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3743