gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление № 25/ 26.04.2021 г.


Публикувано на 01 юни 2021 г.


ДО
Д.П.С.
Собственик на Поземлен имот № 00895.502.1392 по КККР на с.Айдемир

Настоящото Обявление № 25/26.04.2021 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.Същото не е потърсено и върнато с обратна разписка ИД PS 7500 00NWE1 R .

ОБЯВЛЕНИЕ
25

гр. Силистра 26.04.2021 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ VIII 1029 в кв. 212 по плана на с. Айдемир , общ. Силистра."
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта до Община Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3753
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3753