gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление № 27/ 13.05.2021 г.


Публикувано на 10 юни 2021 г.


Настоящото Обявление №27/13.05.2021 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Същото не е потърсено и върнато с обратна разписка ИД 7539 0005KV P.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 27
гр. Силистра 13.05.2021 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ І 16 01 и УПИ І І 16 01 в кв. 59 по плана на с. Калипетрово, общ.Силистра
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения по проекта до Община Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3766
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3766