gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение № 3/ 16.06.2021 г.


Публикувано на 16 юни 2021 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ 3/16.06.2021 г.

ДО:
НЕИЗВЕСТНИЯТ СОБСТВЕНИК
НА СТРОЕЖ " ГАРАЖ №3"
С. АЙДЕМИР, ЖК "ДЕЛЕНКИ-СЕВЕР"

Уведомяваме Ви, че за установен незаконен строеж, по смисъла на § 5, т.38 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, наименован"Гараж № 3", находящ се в ПИ № 00895.502.2040 по КК и КР на с. Айдемир общинска собственост, по смисъла на Закона за общинската собственост, одобрени със Заповед № РД-18-73 от 11.12.2006 г. на Изпълнителен директор на АК, съставляващ УПИ XXXVII-2040 за общ. обсл., кв. 240 по плана на с. Айдемир, на адрес: с. Айдемир, ЖК "Деленки-север", от длъжностни лица е съставен Констативен акт № 3/16.06.2021 г., който е основание за завеждане на административно производство по реда на чл. 225а от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за премахване на незаконно изграденият строеж.

Със съдържанието на Констативен акт № 3/16.06.2021 г. може да се запознаете в сградата на Община Силистра - гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33, ІІ етаж, стая № 216.

Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в седем дневен срок, считано от 17.06.2021 г.

Настоящето съобщение беше залепено на строежа, на таблото в сградата на Община Силистра и съобщено на интернет страницата на Община Силистра на 16.06.2021 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал. 1 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗУТ.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3773
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3773