gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ №1831/30.06.2021 г.


Публикувано на 30 юни 2021 г.


Изх.№  1831 / 30.06.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО: Силвестър Славчев ДяковАдрес за
кореспонденция: гр.Силистра, ул. "Първи октомври" № 30

УВАЖАЕМИ / Г-НЕ /Г-ЖО,
Уведомявамe Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, в отдел "Местни данъци и такси" към Община Силистра, за връчване на акт № АУ000296 / 21.04.2021 г., относно дължими суми към Община Силистра.


В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

Дата на поставяне на съобщението: 30.06.2021 г.
Дата на сваляне на съобщението: 14.07.2021 г.

 

СТ.ИНСПЕКТОР "ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ":
Емилия Белева: .............................
(име,подпис, печат)


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3782
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3782