gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение № 6/14.07.2021 г.


Публикувано на 14 юли 2021 г.


ДО:
"ДИМАК" ООД
СОБСТВЕНИК НА ИМОТ 66425.500.4391.1
С АДРЕС НА ИМОТА
ГР. СИЛИСТРА Ул. "Капитан Мамарчев" №13

 

Настоящото съобщение № 6/14.07.2021г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр. Силистра, УЛ. "МАКЕДОНИЯ" №172, ЕТ.4, АП.21, видно от известие за доставяне  № ИД PS 7500 00N6Q 8.

 

            Уведомяваме Ви, че с писмо с № ВхК-2208/18.03.2021 г.на Районна прокуратура гр. Силистра е постановено, извършване на проверка за състоянието на сграда - паметник на културата, находяща се на адрес: гр. Силистра,                  ул"Капитан Мамарчев" №13.

            В тази връзка отКомисията за освидетелстване на опасни сгради, назначена със Заповед № ЗК-415/02.03.2021 г. на Кмета на Община Силистра, е извършена проверка и оглед на място и е съставен Протокол от 15.03.2021 год. Предвид констатациите от проверката и на основание чл. 195, ал. 4, във връзка с чл. 169, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, от Кмета на Община Силистра е издадена Заповед  № ЗК-608/16.04.2021  г. за предприемане н а мерки за укрепване и извършване на ремонт на сградата.

            Със съдържанието на издадената Заповед  № ЗК-608/16.04.2021 г. може да се запознаете в сградата на Община Силистра - гр. Силистра, ул. "Симеон Велики", №33, ІІ етаж, стая 216.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ, чрез Община Силистра пред Административен съд - Силистра в 14-дневен срок от съобщаването, като съгласно чл. 217, т. 9 от ЗУТ, жалбите и протестите срещу административният акт не спират изпълнението му.

             Настоящето съобщение беше залепено на обекта и на таблото в сградата на Община Силистра на 14.07.2021 г. и удостоверява, че собственик на сграда с идентификатор 66425.500.4391.1

по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КК и КР/ на гр.Силистра е уведомен по реда на § 4, ал. 1 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗУТ.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3803
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3803