gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №37/ 08.07.2021


Публикувано на 03 август 2021 г.


ДО

 

Гинка Георгиева Радилова

ул. "Албена" №63

гр. Силистра

 

 

 

Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. т.к. получателят не е открит за лично получаване на този адрес, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 OOPEIY C.

 

 

O Б Я В Л Е Н И Е

№ 37

          гр. Силистра 08.07.2021 г.

Община - Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Подробен устройствен план/ПУП/- план за застрояване /ПЗ/ за ПИ идентификатор 66425.502.50 по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра"

         На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3831
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3831