gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление


Публикувано на 17 август 2021 г.


Община - Силистра на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че с Решение № 578 / 2021 г. на Общински съвет - Силистра взето в заседание с Протокол № 23/ 29.07.2021 г. е одобрен на проект: "Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ на Централна градска част /ЦГЧ/ на гр. Силистра, Община Силистра -ІІ етап."

            Проектът е изложен в сградата на Община Силистра в стая 216. На основание чл.215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, пред Административния съд-Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3841
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3841