gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение № 59/ 16.08.2021 г.


Публикувано на 16 август 2021 г.


Община - Силистра на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадено Разрешение за строеж № 59/16.08.2021 г. на "Водоснабдяване и канализация " ООД гр. Силистра за строеж на "Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към агломерация Силистра", местоположение в с. Айдемир и с. Калипетрово, общ. Силистра.

На основание чл.215 от ЗУТ разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересованите лица по законосъобразност чрез Община Силистра до Административен съд гр. Силистра, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение.

 

Главен архитект:
/арх. М. Неделчев/


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3847
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3847