gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление № 49/ 02.09.2021 г.


Публикувано на 24 септември 2021 г.


ДО
М.П.Д.
Ул. "Софийска" № 34
гр. Лом
обл. Монтана

Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. получателя се е преместил на друг адрес, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 OOPRDH 3.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 49

гр. Силистра 02.09.2021г.

Община - Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект "Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ VIII- 2695 в кв. 30 по прана на извън ЦГЧ - гр. Силистра".
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3864
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3864