gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № ЗК-1322/ 24.08.2021 г.


Публикувано на 20 септември 2021 г.


ДО
Б.Я.Е.
 Ул. Албена №11
Гр. Силистра - 7500

Настоящата Заповед №ЗК-1322/24.08.2021г.г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. същото е непотърсено на адреса. 

З А П О В Е Д
№ ЗК-1322

гр. Силистра 24.08.2021 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект "Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 66425.502.50 по КК и КР на гр. Силистра, Община Силистра.
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3866
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3866