gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № ЗК-1405/ 20.09.2021 г.


Публикувано на 20 септември 2021 г.


До
Управителя на ЕС
на жил. бл. с адрес ул. "Васил Априлов" №1

Настоящата Заповед № 1405/20.09.2021 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. в КРНИ няма информация.

Заповед
№ ЗК - 1405
гр. Силистра 20.09.2021 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е одобрен проект: "Изменение на подробен устройствен план / ПУП/ - план за регулация /ПР/ за УПИ І - 38,8942  в кв. 17 по плана на извън ЦГЧ-  гр. Силистра , общ. Силистра."
На основание чл.60 от АПК допускам предварително изпълнение на настоящия акт с оглед да се защити особено важен обществен интерес.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3868
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3868