gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление № 50/ 16.09.2021 г.


Публикувано на 15 октомври 2021 г.


ДО
П.В.Н.
ул."Банат" №3, ет.7, ап.16
гр. София

Собственик на имот 66425.500.3138

Настоящото Обявление № 50/16.09.2021 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. известие за доставяне № ИД PS 7500 00PVYK V не е потърсено.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 50
гр. Силистра 16.09.2021 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:
 "ПУП - план за застрояване /ПЗ/ и РУП за УПИ ІV2361,3138,3139, кв.161 по ЦГЧ на гр.Силистра, Община Силистра".
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта до Община Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3908
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3908