gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение № 87/15.10.2021 г.


Публикувано на 15 октомври 2021 г.


Настоящото Съобщение  № 86/15.10.2021 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ 87
гр. Силистра 15.10.2021 г.

       Община - Силистра на основание чл. 149, ал. 1и ал. 2 от ЗУТ СЪОБЩАВА,че е издадено Разрешение за строеж  № 87 от 15.10.2021 г.на  "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Силистра с адрес: Община Силистра, гр. Силистра, ул."Баба Тонка" №19  за строеж на : "Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в с. Айдемир"

На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ  Разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект могат да бъде обжалвани от заинтересованите лица по законосъобразност чрез Община Силистра до Административен съд гр.Силистра, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3916
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3916