gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение № 86/15.10.2021 г.


Публикувано на 15 октомври 2021 г.


Настоящото Съобщение  № 86/15.10.2021 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ 86
гр.Силистра 15.10.2021 г.

Община - Силистра на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, СЪОБЩАВА, че е издадено Разрешение за строеж №86 от 15.10.2021г. на  "Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Силистра " ул."Баба Тонка" №19 за обект "Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в с.Калипетрово .

         На основание чл.215 от ЗУТ разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересованите лица по законосъобразност чрез Община Силистра до Административен  съд гр.Силистра,  в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3917
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3917