gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение № 91/25.10.2021 г.


Публикувано на 25 октомври 2021 г.


Настоящото Съобщение  № 91/25.10.2021 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ 91
гр.Силистра 25.10.2021 г.

         Община - Силистра на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадено Разрешение за строеж № 91/25.10.2021 г. на "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Силистра и Община Силистра за обект "Реконструкция на ВиК мрежи, гр. Силистра".

      На основание чл.215 от ЗУТ разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересованите лица по законосъобразност чрез Община Силистра до Административен съд гр. Силистра, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3918
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3918