gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение № 80/ 06.10.2021 г.


Публикувано на 08 ноември 2021 г.


ДО
П. Д. К.
УЛ. Н. Й.. ВАПЦАРОВ № 57, ЕТ. 9, АП. 40
ГР. СИЛИСТРА

ДО
П. Н. П.
УЛ. ТУЛЧА № 27 Б, ЕТ. 5, АП. 14
ГР. СИЛИСТРА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ 80
гр. Силистра 06.10.2021г.

Община - Силистра на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадено Разрешение за строеж № 80/06.10.2021 г. на Г. Д. Н. за строеж на "Основен ремонт на покрив на съществуваща жилищна сграда с идентификатор 66425.500.2319.1 по КК и КР  на гр. Силистра", местоположение в ПИ 66425.500.2319 по КК и КР на гр. Силистра, общ. Силистра.
На основание чл.215 от ЗУТ разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересованите лица по законосъобразност чрез Община Силистра до Административен съд гр. Силистра, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение.

Главен архитект:
 /арх. М. Неделчев    /


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3931
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3931