gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява до заинтересованите лица и общественост


Публикувано на 11 ноември 2021 г.


На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм.  доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че, чрез РИОСВ-Русе е получена обява за инвестиционно предложение

 на  "Братя Костадинови" ООД    с адрес:  "Братя Костадинови" ООД
ж.к "Север" № 11, вх. "а", ап. 4, с. Айдемир 7505, община Силистра

 (наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

с която се

У В Е Д О М Я ВАТ

 всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложениеза

"Изграждане на поливна система - дъждовална поливна система за напояване обработваеми земеделски земи, чрез самостоятелна разпределителна водопроводна мрежа в гр. Силистра".

 

 Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

             Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение

 

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3934
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3934