gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление № 56/ 04.10.2021 г.


Публикувано на 04 ноември 2021 г.


ДО
"АГРОБИОТРЕЙД"  ООД
ул. "Баба Тонка" №9, ап.43
гр. Силистра

Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ДР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. получателят не е открит за лично получаване на този адрес, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00PVZL X.

О Б Я В Л Е Н И Е
№ 56
гр. Силистра 04.10.2021 г.

Община - Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Подробен устройствен план/ПУП/-план за застрояване/ПЗ/ за ПИ 67526.16.375 по КК и КР на с. Смилец, Община Силистра - "Силозно стопанство - 4 броя силози и склад за почистване, обеззаразяване и калибриране на зърно - поетапно част комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/".
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3937
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3937