gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № ЗК-1649/ 03.11.2021 г.


Публикувано на 10 ноември 2021 г.


ДО
Йо.П.Н.
 Ул. "Саул Авербух" № 13
Гр. Силистра - 7500

Настоящата Заповед №ЗК-1649/ 03.11.2021г.г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. същото е непотърсено на адреса. 

З А П О В Е Д
№ ЗК- 1649

гр. Силистра 03.11.2021 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект "Проект за изменение на план за регулация за УПИ VIII2695 в кв.30на извън ЦГЧ- гр. Силистра
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3940
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3940