gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява до заинтересованите лица и общественост


Публикувано на 26 ноември 2021 г.


На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм.  доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че, чрез РИОСВ-Русе е получена обява за инвестиционно предложение

 на  ЗП Диана Черникова Маринова с адрес:  гр. Силистра
ул. "Плевен" № 32, община Силистра

 (наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

с която се

У В Е Д О М Я ВАТ

 всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложениеза:

1.      Изграждане на ел. захранване от ЕП 20 kV, преминаващ през имот 00895.134.11 от 22,137 дка за захранване на съществуващ шахтов кладенец, регистриран с констативен протокол на БД "Дунавски район" с № 5- ДГ-60/05.10.2021г. в с. Айдемир, общ. Силистра, обл. Силистра- ЕКАТТЕ 00895 в имот 134.12  

2.      Изграждане на трафопост за захранване на съществуващ кладенец в същият поземлен имот с мощност 100  kW

3.      Оборудване за водочерпене от съществуващ шахтов кладенец за 10 л/ секунда;

4.      Изграждане на система за капково напояване на съществуваща овощна градина в поземлен имот 00895.134.12 от 134.389 дка и в имот 00895.134.11 от 22,137 дка, находящи се в землището на с. Айдемир, общ. Силистра;

5.      Изграждане на сглобяем лек навес за временно съхранение на набраната продукция- 120 м2

 

 Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

             Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение

 

 С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3944
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3944