gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява до заинтересованите лица и общественост


Публикувано на 01 декември 2021 г.


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм.  доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че, чрез РИОСВ- Русе е получена обява за инвестиционно предложение

на  "Рокендрола" ЕООД с адрес:

ул. "Плевен" № 26, ет. 1, ап.1 гр. Силистра, община Силистра

(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

с която се

У В Е Д О М Я ВАТ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложениеза

"Получаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез 1 брой съществуващ тръбен кладенец с дълбочина 39,0 м в поземлен имот с идентификатор 66425.514.169 по КККР на гр. Силистра"

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

         

   Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение

 

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3953
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3953