gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП


Публикувано на 10 декември 2021 г.


На основание чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

1. С вх. № ВхК-12 530 / 08.12.2021 г. чрез РИОСВ- Русе в Община Силистра е постъпила информация изготвена съгласно  Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за "Изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия" с местоположение: ПИ с идентификатор 57251.500.1 и 57251.500.2 по КК и КР на с. П.Ламбриново, община Силистра и ПИ с идентификатор 41143.128.904 по КК и КР на с. Калипетрово, община Силистра, с възложител "Р- Инженеринг" ЕООД.

2. В периода от 10.12.2021 г. - 24.12.2021 г. заинтересованите лица могат да се запознаят с приложената към съобщението подготвената информация от т. 1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея. Мнения и становища в посочения срок по подготвената информация следва  да бъдат изпращани в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, на адрес: гр. Русе, пощ. код 7000, бул. "Придунавски" № 20, пощ. кутия № 26, както и в общинска администрация Силистра.

Приложение: Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

С уважение,
Д-Р  ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3965
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3965