gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЗАПОВЕД № 3К - 1897 / 22.12.2021 Г.


Публикувано на 23 декември 2021 г.


З А П О В Е Д

 

№ ЗК - 1897 от  22.12.2021 год.

 

            Подписаният д-р Ю. Н. Н., в качеството си на Кмет на Община Силистра, с ЕИК: 000565537, с административен адрес в гр. Силистра, ул. "Симеон Велики"  № 33, след като разгледах Констативен акт № 6/09.12.2021 г.,  заедно с приложените към него документи и образуваната административна преписка, приех за установено следното:

Във връзка с изпълнение на правомощията им по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, на 07.12.2021 г. комисия от длъжностни лица, назначена със заповед № 1016/28.06.2013 г. на Кмета на Община Силистра, е извършила на място проверка на незаконен строеж, наименован "Гараж №2",находящ се в ПИ № 00895.502.2040 по КК и КР на с. Айдемир. Съгласно направена справка в Кадастрално-административна информационна система /КАИС/ на АГКК  за сграда /гараж/с идентификатор 00895.502.2040.2 по КК и КР на с. Айдемир, липсват данни за собственост. Гаражът е с приблизителни размери 3,30/6,20м и височина ≈ 2,40 м и площ  около 21,00 м2. Стените и тавана на гаража са изпълнени от 6 см бетон с конструктивни оребрявания. Същият не е свързан с мрежите на техническата инфраструктура.

            Сграда /гараж/с идентификатор 00895.502.2040.2 по КК и КР на с. Айдемире строеж, по смисъла на § 5, т. 38 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

            Строежът е шеста категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 6 от ЗУТ и чл. 12 от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи.

Собственик  на ПИ № 00895.502.2040 по КК и КР на с. Айдемир, е Община Силистра.

            Строежът е изпълнен без изискващите се строителни книжа (инвестиционни проекти, конструктивно становище по чл. 147, ал. 2 от ЗУТ и разрешение  за строеж), в нарушение на разпоредбите на чл. 148, ал. 1, във вр. с чл. 147, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. Същият е незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ.

             

            Установените обстоятелства са отразени в Констативен акт № 6/09.12.2021 г., съставен на място, в съответствие с изискванията на 225а, ал. 2 от ЗУТ и залепен на строежа. Копие от констативния акт е поставен и на информационното табло на Община Силистра, находящо се на ет.1, в сградата на общинската администрация, гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33 и на интернет страницата на Община Силистра.

Съгласно констативен протокол от 20.12.2021г., съставен от служители на Община Силистра, назначени със Заповед № ЗК-1875/20.12.2021 г., по съставения констативен акт са постъпили възражения в законоустановения срок. С внесената Жалба с № Вх.К-12833/17.12.2021 г. се твърди, че гаражите са позиционирани в имота от преди 30 год. и се иска узаконяване на същите, посредством откупуване на част от имота. Жалбата не е уважена, на основание разпоредбите на чл. 134, ал. 4, т. 1 от ЗУТ: Влезлите в сила подробни устройствени планове не могат да се изменят с цел узаконяване на незаконно изградени строежи.

Безспорно е установен незаконен строеж по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗУТ, който подлежи на премахване.

Предвид изложеното и на основание чл.225а, ал. 1, във вр. с чл. 225, ал. 2, т. 1 и т. 2 и във вр. с чл.223, ал. 1, т. 8 от ЗУТ,

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. НаХр. Ив. Хр., ЕГН **********, с адрес: с. Айдемир, ЖК "Деленки север" № 44, ет. 4, ап. 12, да премахне незаконен  строеж наименован "Гараж №2",находящ се в ПИ № 00895.502.2040 по КК и КР на с. Айдемир.

2. Определям едномесечен срок от влизането в сила на настоящата заповед за доброволно изпълнение на разпореденото премахване, като в същия срок извършителят на строежа - Хр. Ив. Хр. да го премахне, като извози строителните отпадъци на определено от Кмета на Община Силистра място.

3. При неспазване на срока за доброволно изпълнение по т. 2 на настоящата заповед, да се извърши принудително премахване на незаконния строеж от  Община Силистра, за сметка на извършителя, по реда на чл.225а, ал.3 от ЗУТ и Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Силистра, приета с Решение № 459/28.03.2013 г. на Общински съвет Силистра.

4. Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол за извършените разходи по премахването се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на Гражданския процесуален кодекс.

5. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Т. Б. - на длъжност Зам. Кмет "Устройство на територията" при Община Силистра.

6. Препис от настоящата заповед да се връчи на всички заинтересовани лица - на адресата Хр. Ив. Хр., ЕГН **********, с адрес: с. Айдемир, ЖК "Деленки север" № 44, ет. 4, ап. 12 - за сведение и изпълнение, и на съответните длъжностни лица от общинската администрация - за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд Силистра чрез Община Силистра, в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

 

Д-Р Ю. Н.

Кмет на Община Силистра

/заличени обстоятелства па чл.2 от ЗЗЛД/

 


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3971
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3971