gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление № 68/ 21.12.2021 г.


Публикувано на 04 януари 2022 г.


ДО
А.А.А.
с. Вокил, общ. Дулово
ул. "Витоша" №6
настоящ адрес: Турция

Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. настоящият адрес е извън пределите на Република България.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 68
гр. Силистра 21.12.2021г.

Община - Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "ПУП - план за регулация /ПР/ за УПИ ХXIV533 за производствена и складова дейност в кв. 7 по плана на ПЗ "Запад" - гр. Силистра, Община Силистра".

         На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3976
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3976