gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление № 64/02.12.2021 г.


Публикувано на 04 януари 2022 г.


ДО
А.Л.М.
Ул. "Андрей  Сахаров" № 27,вх.А, ет.4, ап.3
Гр. ВАРНА- район Младост

Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. получателя се е преместил на друг адрес, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 OOQDMS A.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 64

гр. Силистра 02.12.2021г.

Община - Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  СЪОБЩАВА, че е изработен проект "Проект за изменение на ПУП- план за регулация на УПИ IV3377,3378,3379,3380,3389,3390,3391,3394,3395, в кв. 25 по плана на ЦГЧ - гр. Силистра".   

         На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3982
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3982