gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № ЗК-1681/09.11.2021 г.


Публикувано на 06 януари 2022 г.


С протокол от 16.08.2021 г. на комисия назначена със Заповед № ЗК-415/02.03.2021 г. на Кмета на Община Силистра, относно проверка на опасна сграда с адрес: гр. Силистра, ул. "Преслав" № 49, е констатирано, че:

Към момента на извършване на проверката на сграда - частна собственост, представляваща селскостопанска полумасивна едноетажна сграда, с адрес гр. Силистра, ул. "Преслав" № 49 с идентификатор ПИ № 66425.501.1873.4 по КК и КР на гр. Силистра, от комисията, се установи, че горепосочената сграда не се поддържа в добро състояние. Външните стени на сградата за изпълнени от тухли от глинен разтвор, а покрива е от дървена конструкция покрита с керемиди. Сградата е полуразрушена, като дървената конструкция е изцяло срутена и от западната стана на сградата тухлената й стена съборена при срутването. Имота, в който се намира сградата не е ограден, поради което срутената сграда създава опасност за здравето и живота на ползващите я гражданите, а също и за преминаващите граждани непосредствено покрай имота.

Предвид констатациите от проверката, налице е необходимостта да се предприемат мерки за премахване на сграда на ул. "Преслав" № 49 с идентификатор на ПИ № 66425.501.1873.4 по КК и КР на гр. Силистра.

На основание чл. 195, ал. 5, във вр. с чл.196, ал. 3 от Закона за устройство на територията  

Н А Р Е Ж Д А М  

На собствениците на сграда с адрес гр. Силистра, ул. "Преслав" № 49, да предприемат в 30 /тридесет/ дневен срок действия за извършване на необходимите строително-ремонтни работи по премахване на сградата на горепосочения адрес и да се ограничи свободния достъп до имота в компрометираните му участъци, в интерес на сигурността и безопасността на собствениците и преминаващите в близост граждани.

При неспазване на срока за доброволно изпълнение, заповедта ще бъде изпълнена за сметка на собствениците на имота.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215 ЗУТ чрез Община Силистра пред Административен съд - Силистра в 14-дневен срок, като съгласно чл. 217, ал.1, т. 9 ЗУТ жалбите и протестите срещу административен акт не спират изпълнението му. 

 

д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра 


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3991
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3991