gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП


Публикувано на 10 януари 2022 г.


На основание чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

 1. С вх. № ВхК-139 / 06.01.2022 г. чрез РИОСВ-Русе в Община Силистра е постъпила информация изготвена съгласно  Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за:

1.Електропроводно отклонение от ЕП 20 kV, преминаващ през поземлен имот 00895.134.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Айдемир, общ. Силистра, с цел електрозахранване на съществуващ шахтов кладенец, в имот с идентификатор 00895.134.12;

2. Изграждане на трафопост;

3. Монтаж на оборудване за водовземане чрез съществуващ шахтов кладенец;

4. Изграждане на система за капково напояване на овощни градини в поземлени имоти с идентификатори 00895.134.12   и   00895.134.11;

5.Изграждане на   навес за съхранение на селскостопанска продукция.

 2. В периода от 10.10.2022 г. - 24.01.2022 г.  заинтересовани лица могат да се запознаят с приложената към съобщението подготвената информация от т. 1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея. Мнения и становища в посочения срок по подготвената информация следва  да бъдат изпращани в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, на адрес: гр. Русе, пощ. код 7000, бул. "Придунавски" № 20, пощ. кутия № 26, както и в общинска администрация Силистра.

 Приложение: Информацията преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС).

 

С уважение,
Д-Р  ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3993
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3993