gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление № 03/ 05.01.2022 г.


Публикувано на 02 февруари 2022 г.


ДО
Г.В.Г.
ул." Н. Йо. Вапцаров" № 55,ет.4,ап.17
Гр.Силистра

Настоящото Обявление №03/05.01.2022г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. собственика по КРНИ е непотърсено на адрес,гр. Силистра, ул."Н.Йо.Вапцаров" №55,ет.4,ап.17, видно от известие за доставяне№ 00QHT5 Y

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 03

гр. Силистра  05.01.2022г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ. СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Проект за изменение на ПУП - план за регулация ЗА 66425.507.287 по КК и КР на гр. Силистра,общ.Силистра" 

        На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4016
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4016