gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление № 11/ 12.01.2022 г.


Публикувано на 15 февруари 2022 г.


ДО
М.М.А.
ул."ФИЛИП ТОТЮ" № 238
Гр.Силистра

Настоящото Обявление №11/12.01.2022г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. собственика по КРНИ е непотърсено на адрес,гр. Силистра, ул."Филип Тотю" №238, видно от известие за доставяне№00QHVK F

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 11

гр. Силистра  12.01.2022 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ. СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Проект за изменение на ПУП - план за регулация на  УПИ XVI8923,1691,1692,1693,1694,1695,1696, кв. 178 и откриване на нова обслужваща улица от О.Т.858,858а до О.Т.858ж по плана на извън ЦГЧ - гр. Силистра"   

        На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4026
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4026